Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Bentsodiatsepiinit voivat joissakin tapauksissa pahentaa depressiota. Anterogradista amnesiaa saattaa esiintyä terapeuttisilla annoksilla ja suuremmilla annoksilla näiden oireiden mahdollisuus kasvaa. Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Loppuraskauden aikana otettu diatsepaami voi aiheuttaa vastasyntyneessä psyykkistä riippuvuutta ja mahdollisesti vieroitusoireita, sekä lisätä vapaan bilirubiinin pitoisuutta. Hoidon alussa lääkkeen annostusta ja antoväliä tulee seurata tarkasti, jotta vältetään diatsepaamin elimistöön kertymisestä johtuva yliannostus. Lisäksi se väsyttää, rentouttaa lihaksia ja estää kouristuksia. Bentsodiatsepiineja tulisi määrätä erityisen varovaisesti potilaille, joilla on esiintynyt alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen. Hoidon alussa potilaalle tulisi kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja että annostusta pienennetään asteittain. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa.

Hoidon kesto Hoidon pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ks. Annostus , unettomuuden hoidossa alle 4 viikkoa ja ahdistuneisuuden hoidossa alle 8—12 viikkoa, sisältäen hoidon asteittaisen lopettamisen. Vanhusten ja ylipainoisten potilaiden annostus on normaalia pienempi ks. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Hoidon äkillinen lopettaminen voi myös ohimenevästi pahentaa unettomuutta ja ahdistuneisuutta rebound-ilmiö. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Valmisteen mukaan Yrityksen mukaan Nimihaku. Vaikea ahdistuneisuus: 10—20 mg kolmesti vuorokaudessa. Hengityslama voidaan kumota flumatseniililla aluksi 0,2—0,3 mg i.

Kestoaika 3 vuotta. Koska diatsepaamin vaikutuksessa on suuria yksilöllisiä vaihteluita, on suositeltavaa aloittaa hoito pienellä annoksella, jota voidaan tarpeen mukaan suurentaa. Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Flumatseniilin vaikutus on melko lyhyt 15— min , ja lisäannoksia voidaan antaa, mikäli hengityslama jälleen ilmaantuu. Ruokailu ei vaikuta diatsepaamin imeytymiseen. Farmakologiset ominaisuudet Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bentsodiatsepiinijohdokset, ATC-koodi: N05BA01 Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Riippuvuuden kehittymisen riski kasvaa annoksen suurentuessa ja hoitoajan pitkittyessä.

Diapam 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Unettomuuden hoidossa lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Muistamattomuuteen saattaa liittyä epätarkoituksenmukaista käytöstä. Lääkemuoto Tabletti. Ne ovat annoksesta riippuvia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava ks. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Diatsepaami saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Näistä lähinnä nordiatsepaamilla on käytännön merkitystä. Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Hengityslama voidaan kumota flumatseniililla aluksi 0,2—0,3 mg i. Diatsepaamia ei suositella käytettäväksi raskauden etenkään ensimmäisen kolmanneksen aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Esilääkityksenä annettu diatsepaami pidentää ketamiinin puoliintumisaikaa, jolloin sen vaikutus voimistuu. Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Pediatriset potilaat Diatsepaamia ei pidä antaa lapsille ilman huolellista arviota lääkityksen tarpeesta; hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Vanhuksilla diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti. Diatsepaami läpäisee istukan.

Näistä lähinnä nordiatsepaamilla on käytännön merkitystä. Oraalisten Diapam-valmisteiden yliannostuksen hoidossa annetaan lääkehiiltä. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 20—90 minuutissa suun kautta annosteltaessa. Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Diatsepaamin käyttöön on syytä suhtautua pidättyvästi uniapneapotilailla. Vieroitettaessa bentsodiatsepiiniriippuvaisia potilaita apuna voidaan käyttää esim. Oireita voivat olla myös mielialan vaihtelut, unihäiriöt sekä levottomuus. Pediatriset potilaat Alle vuotiaille muuhun kuin kerta-annoshoitoon vain erikoislääkärin valvonnassa. Amnesia Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin.

Kliiniset tiedot Käyttöaiheet Ahdistuneisuus jännitys-, levottomuus- ja tuskatilat unettomuus, status epilepticus kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden esilääkitys vaikeat alkoholin vieroitusoireet esimerkiksi delirium tremens lihasspasmit. Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Diatsepaami voi hidastaa digoksiinin erittymistä. Riippuvuus Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Se läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava ks. Paradoksaalisia reaktioita on havaittu erityisesti lapsi- ja vanhuspotilailla.

Bentsodiatsepiinien väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa ja niille kehittyy jatkuvassa käytössä toleranssi. Diapam 10 mg: 30 ja tablettia. Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Maksimiannosta ei saa ylittää. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Suuriannoksisissa eläinkokeissa diatsepaami on aiheuttanut sikiövaurioita ja poikaskuolemia. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava ks. Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Imetys Diatsepaami erittyy ihmisen rintamaitoon. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä mm.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Diatsepaamia ei suositella käytettäväksi raskauden etenkään ensimmäisen kolmanneksen aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Ruokailu ei vaikuta diatsepaamin imeytymiseen. Hoidon tulisi kestää korkeintaan 8—12 viikkoa, johon sisältyy lääkityksen asteittainen lopettaminen. Vanhuksilla diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti. Potilaille, joilla on krooninen hengitysvajaus, suositellaan pienempää annostusta hengityslamariskin takia. Hoidon alussa lääkkeen annostusta ja antoväliä tulee seurata tarkasti, jotta vältetään diatsepaamin elimistöön kertymisestä johtuva yliannostus. Lääkitystä ei tule jatkaa tätä pidempään ilman tilanteen uudelleenarviointia. Euforisoivat analgeetit saattavat myös voimistaa diatsepaamin aiheuttamaa psyykkistä riippuvuutta. Riippuvuuden kehittymisen riski kasvaa annoksen suurentuessa ja hoitoajan pitkittyessä.

Hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Vanhusten ja ylipainoisten potilaiden annostus on normaalia pienempi ks. Annostus , unettomuuden hoidossa alle 4 viikkoa ja ahdistuneisuuden hoidossa alle 8—12 viikkoa, sisältäen hoidon asteittaisen lopettamisen. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Lääkemuoto Tabletti. Esilääkityksenä annettu diatsepaami pidentää ketamiinin puoliintumisaikaa, jolloin sen vaikutus voimistuu. Lisäksi se väsyttää, rentouttaa lihaksia ja estää kouristuksia.

Imetyksenaikaista käyttöä ei suositella. Opioidien samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit Diapam-valmisteen ja opioidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Lääkemuoto Tabletti. Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Diatsepaami erittyy pääasiassa konjugoituneina metaboliitteina virtsaan. Riippuvuus Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Diatsepaamin yliannostus aiheuttaa lähinnä tavanomaisten haittavaikutusten voimistumista; hyvin suurista annoksista voi seurata hypotermia, hypotensio ja hengityslama. Diatsepaamin puoliintumisaika on 20— tuntia.

Vanhusten ja ylipainoisten potilaiden annostus on normaalia pienempi ks. Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Maksimiannosta ei saa ylittää. Kofeiini, teofylliini ja tupakkatuotteet heikentävät diatsepaamin terapeuttista vaikutusta. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita ks. Amnesia Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Kliiniset tiedot Käyttöaiheet Ahdistuneisuus jännitys-, levottomuus- ja tuskatilat unettomuus, status epilepticus kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden esilääkitys vaikeat alkoholin vieroitusoireet esimerkiksi delirium tremens lihasspasmit. Halkaisija n. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Diatsepaamin yliannostus aiheuttaa lähinnä tavanomaisten haittavaikutusten voimistumista; hyvin suurista annoksista voi seurata hypotermia, hypotensio ja hengityslama.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Suuriannoksisissa eläinkokeissa diatsepaami on aiheuttanut sikiövaurioita ja poikaskuolemia. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita ks. Bentsodiatsepiinien väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa ja niille kehittyy jatkuvassa käytössä toleranssi. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava ks. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 20—90 minuutissa suun kautta annosteltaessa. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Pediatriset potilaat Alle vuotiaille muuhun kuin kerta-annoshoitoon vain erikoislääkärin valvonnassa.

Diatsepaamin käyttöön on syytä suhtautua pidättyvästi masennuksessa itsemurhariski. Amnesian riskin vähentämiseksi potilaan tulee nukkua häiriöttömissä olosuhteissa 7—8 tuntia. Diapam 2 mg: 30 ja tablettia. Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Pediatriset potilaat Alle vuotiaille muuhun kuin kerta-annoshoitoon vain erikoislääkärin valvonnassa. Suoliston motiliteettia hidastavat aineet, kuten morfiini ja petidiini, hidastavat diatsepaamin imeytymistä, kun taas motiliteettia kiihdyttävät aineet, kuten metoklopramidi ja sisapridi, nopeuttavat imeytymistä. Bentsodiatsepiinien käyttö saattaa aiheuttaa paradoksaalisia reaktioita, kuten rauhattomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, painajaisunia, hallusinaatioita ja psykooseja. Oireita voivat olla myös mielialan vaihtelut, unihäiriöt sekä levottomuus. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. Riski on suurempi alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttäjillä.

Annostus , sillä näillä ryhmillä diatsepaamin eliminaatio on tavanomaista hitaampaa. Siirryttäessä diatsepaamista buspironiin, diatsepaamin annosta pienennetään asteittain muutaman viikon kuluessa buspironilääkityksen aikana. Amnesian riskin vähentämiseksi potilaan tulee nukkua häiriöttömissä olosuhteissa 7—8 tuntia. Hoidon kesto Hoidon pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ks. Lääkemuoto Tabletti. Unettomuuden hoidossa lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Jos potilaalle päätetään määrätä Diapam-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen ks. Herkkyys näille oireille on yksilöllistä. Diatsepaamia ei pidä antaa lapsille ilman huolellista arviota lääkityksen tarpeesta; hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:. Diapam 2 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 86 mg, 83 mg ja 78 mg. Diatsepaamin tarkkavaisuutta heikentävä vaikutus tulee voimakkaimmin esiin hoidon alussa, jolloin esimerkiksi ajamista on erityisesti syytä välttää. Täydellinen apuaineluettelo, ks. Toggle navigation. Herkkyys näille oireille on yksilöllistä. Siirryttäessä diatsepaamista buspironiin, diatsepaamin annosta pienennetään asteittain muutaman viikon kuluessa buspironilääkityksen aikana. Imetys Diatsepaami erittyy ihmisen rintamaitoon.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Riippuvuuden kehittymisen riski kasvaa annoksen suurentuessa ja hoitoajan pitkittyessä. Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. Suoliston motiliteettia hidastavat aineet, kuten morfiini ja petidiini, hidastavat diatsepaamin imeytymistä, kun taas motiliteettia kiihdyttävät aineet, kuten metoklopramidi ja sisapridi, nopeuttavat imeytymistä. Jos potilaalle päätetään määrätä Diapam-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen ks. Toggle navigation. Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille myasthenia gravis bentsodiatsepiinien aiheuttama paradoksaalinen kiihtymys vaikea hengitysinsuffisienssi vaikea uniapnea vaikea maksan vajaatoiminta. Koska diatsepaamin vaikutuksessa on suuria yksilöllisiä vaihteluita, on suositeltavaa aloittaa hoito pienellä annoksella, jota voidaan tarpeen mukaan suurentaa. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Diatsepaamin käyttöön on syytä suhtautua pidättyvästi uniapneapotilailla. Flumatseniilin vaikutus on melko lyhyt 15— min , ja lisäannoksia voidaan antaa, mikäli hengityslama jälleen ilmaantuu. Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. Loppuraskauden aikana otettu diatsepaami voi aiheuttaa vastasyntyneessä psyykkistä riippuvuutta ja mahdollisesti vieroitusoireita, sekä lisätä vapaan bilirubiinin pitoisuutta. Lääkemuoto Tabletti. Se metaboloituu aktiivisiksi metaboliiteiksi: nordiatsepaamiksi puoliintumisaika 30— h ja tematsepaamiksi 5—20 h sekä edelleen oksatsepaamiksi 5—15 h. Vaikutustapa Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Valmisteen mukaan Yrityksen mukaan Nimihaku. Farmakologiset ominaisuudet Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bentsodiatsepiinijohdokset, ATC-koodi: N05BA01 Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta.

Raskaus ja imetys Raskaus Diatsepaami läpäisee istukan. Hengityslama voidaan kumota flumatseniililla aluksi 0,2—0,3 mg i. Vieroitusoireiden ja rebound-ilmiön välttämiseksi annosta tulee pienentää ja lääkitys lopettaa vähitellen. Vaikuttava aine diatsepaami Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Potilaan on hyvä olla tietoinen myös rebound-ilmiöstä eli oireiden mahdollisesta palautumisesta lääkityksen loppuessa, jolloin voidaan minimoida oireiden uudelleen ilmenemisen aiheuttama ahdistuneisuus. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita ks. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Diapam-valmisteen ja opioidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Anterogradista amnesiaa saattaa esiintyä terapeuttisilla annoksilla ja suuremmilla annoksilla näiden oireiden mahdollisuus kasvaa.

Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen. Anterogradista amnesiaa saattaa esiintyä terapeuttisilla annoksilla ja suuremmilla annoksilla näiden oireiden mahdollisuus kasvaa. Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Diatsepaamin käyttö pakottavien lääketieteellisten syiden vuoksi raskauden loppuvaiheessa tai synnytyksen aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle hypotermiaa, hypotoniaa ja keskivaikeaa hengityslamaa. Lääkeannoksen voi ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä on raportoitu. Hoidon alussa potilaalle tulisi kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja että annostusta pienennetään asteittain. Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Hoidon alussa lääkkeen annostusta ja antoväliä tulee seurata tarkasti, jotta vältetään diatsepaamin elimistöön kertymisestä johtuva yliannostus.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. Maksimiannosta ei saa ylittää. Vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden kyllästyshoito: 20 mg mieluiten oraalisuspensiona 1,5—2 tunnin välein, kunnes potilas nukkuu. Psykiatriset ja paradoksaaliset reaktiot Bentsodiatsepiinien käyttö saattaa aiheuttaa paradoksaalisia reaktioita, kuten rauhattomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, painajaisunia, hallusinaatioita ja psykooseja. Jos potilaalle päätetään määrätä Diapam-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen ks. Annostus , sillä näillä ryhmillä diatsepaamin eliminaatio on tavanomaista hitaampaa. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Kaikki oikeudet pidätetään. Diatsepaamin ja muiden bentsodiatsepiinien tavallisin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi liittyä ataksiaa, sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Vaikutustapa Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Lisäksi sitä voidaan käyttää unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon sekä esilääkkeenä leikkausten yhteydessä. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. Imetys Diatsepaami erittyy ihmisen rintamaitoon. Näiden riskien vuoksi sedatiivisia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja ja vastaavanlaisia lääkkeitä, kuten Diapam-valmistetta, voidaan määrätä samanaikaisesti opioidien kanssa vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi. Anterogradista amnesiaa saattaa esiintyä terapeuttisilla annoksilla ja suuremmilla annoksilla näiden oireiden mahdollisuus kasvaa. Valmisteen mukaan Yrityksen mukaan Nimihaku. Vanhuksilla diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti.

Jos diatsepaami vaihdetaan lyhytvaikutteiseen bentsodiatsepiiniin, on se tehtävä varovasti huomioiden vieroitusoireiden mahdollisuus. Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Anterogradista amnesiaa saattaa esiintyä terapeuttisilla annoksilla ja suuremmilla annoksilla näiden oireiden mahdollisuus kasvaa. Bentsodiatsepiinien väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa ja niille kehittyy jatkuvassa käytössä toleranssi. Ne ovat annoksesta riippuvia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Farmakologiset ominaisuudet Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bentsodiatsepiinijohdokset, ATC-koodi: N05BA01 Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkemuoto Tabletti.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Diatsepaami saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Diatsepaami läpäisee istukan. Mikäli hoito näyttää pitkittyvän, on sen tarve ja haitat arvioitava huolellisesti. Diapam 5 mg: 10, 30 ja tablettia. Hoidon kesto Hoidon pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ks. Lihasspasmit: 5—10 mg 2—3 kertaa vuorokaudessa. Unettomuus: 2—10 mg, vanhuksilla 2—5 mg, iltaisin. Lisäksi se väsyttää, rentouttaa lihaksia ja estää kouristuksia.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Unettomuus: 2—10 mg, vanhuksilla 2—5 mg, iltaisin. Täydellinen apuaineluettelo, ks. Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Diapam 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Lääke heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Kokonaisannos saa olla korkeintaan mg, ja hoidon on rajoituttava yhteen vuorokauteen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Diatsepaami saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Lisäksi se väsyttää, rentouttaa lihaksia ja estää kouristuksia. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Lisäksi sitä voidaan käyttää unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon sekä esilääkkeenä leikkausten yhteydessä. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Bentsodiatsepiinien käyttö saattaa aiheuttaa paradoksaalisia reaktioita, kuten rauhattomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, painajaisunia, hallusinaatioita ja psykooseja. Amnesian riskin vähentämiseksi potilaan tulee nukkua häiriöttömissä olosuhteissa 7—8 tuntia. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita ks.

Hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Diapam 2 mg: 30 ja tablettia. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Vaikuttava aine diatsepaami Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Diatsepaamin puoliintumisaika on 20— tuntia. Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita ks. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 20—90 minuutissa suun kautta annosteltaessa. Pienet pitoisuudet vaikuttavat lähinnä anksiolyyttisesti, pitoisuuden noustessa ilmaantuvat myös kouristuksia estävä vaikutus, sedaatio, amnesia, lihaksia relaksoiva vaikutus, hypnoottinen vaikutus ja anestesia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Diatsepaami saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Ulkonäkö 2 mg ja 5 mg tabl. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Esilääkityksenä annettu diatsepaami pidentää ketamiinin puoliintumisaikaa, jolloin sen vaikutus voimistuu. Diapam 10 mg: Sininen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Ne ovat annoksesta riippuvia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Hoidon alussa potilaalle tulisi kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja että annostusta pienennetään asteittain. Farmakologiset ominaisuudet Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bentsodiatsepiinijohdokset, ATC-koodi: N05BA01 Diatsepaami, kuten muutkin bentsodiatsepiinit, sitoutuu GABA A -reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Unettomuus: 2—10 mg, vanhuksilla 2—5 mg, iltaisin. Diatsepaami voi hidastaa digoksiinin erittymistä. Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti ruoansulatuskanavasta, eikä sillä ole merkittävää ensikierron aineenvaihduntaa. Oraalisten Diapam-valmisteiden yliannostuksen hoidossa annetaan lääkehiiltä. Palvelun tuottaa Lääketietokeskus. Diatsepaami eliminoituu tavanomaista hitaammin maksan vajaatoimintaa sairastavilla ja vanhuksilla. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille.

Imetyksenaikaista käyttöä ei suositella. Kofeiini, teofylliini ja tupakkatuotteet heikentävät diatsepaamin terapeuttista vaikutusta. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Diapam 10 mg: 30 ja tablettia. Diapam 2 mg: 30 ja tablettia. Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Hoidon pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ks. Oraalisuspensio annostellaan millilitroina mitan avulla. Diapam 2 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 86 mg, 83 mg ja 78 mg. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä mm.

Muut erityisryhmät Vanhusten ja ylipainoisten potilaiden annostus on normaalia pienempi ks. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava ks. Halkaisija n. Diapam 10 mg: Sininen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Lääkettä käytetään ahdistuneisuuden, levottomuuden ja tuskatilojen hoitoon. Diatsepaamia ei pidä käyttää ainoana lääkkeenä psykoottisilla eikä masentuneilla potilailla, mutta sitä voidaan käyttää tilapäisesti psykoosin ja masennuksen yhteydessä ilmeneviin ahdistusoireisiin. Aikuiselle kohtalaisen myrkytyksen aiheuttaa noin mg diatsepaamia. Potilaille, joilla on krooninen hengitysvajaus, suositellaan pienempää annostusta hengityslamariskin takia. Lisäksi sitä voidaan käyttää unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon sekä esilääkkeenä leikkausten yhteydessä. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Pitkäaikaiseen diatsepaamihoitoon liittyy fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja väärinkäytön vaara. Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Diatsepaamin ja muiden bentsodiatsepiinien tavallisin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi liittyä ataksiaa, sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Hoidon alussa potilaalle tulisi kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja että annostusta pienennetään asteittain. Annostus , sillä näillä ryhmillä diatsepaamin eliminaatio on tavanomaista hitaampaa. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Lisäksi sitä voidaan käyttää unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon sekä esilääkkeenä leikkausten yhteydessä. Diatsepaami erittyy pääasiassa konjugoituneina metaboliitteina virtsaan.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Diapam 5 mg: 10, 30 ja tablettia. Se läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Diapam 10 mg: 30 ja tablettia. Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita ks. Paradoksaalisia reaktioita on havaittu erityisesti lapsi- ja vanhuspotilailla. Pediatriset potilaat Diatsepaamia ei pidä antaa lapsille ilman huolellista arviota lääkityksen tarpeesta; hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Annostus eri tilanteissa Unettomuus: 2—10 mg, vanhuksilla 2—5 mg, iltaisin. Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Käyttö- ja käsittelyohjeet Ei erityisvaatimuksia.

Bentsodiatsepiinien väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa ja niille kehittyy jatkuvassa käytössä toleranssi. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Ruokailu ei vaikuta diatsepaamin imeytymiseen. Rifampisiini nopeuttaa diatsepaamin eliminaatiota. Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Pediatriset potilaat Alle vuotiaille muuhun kuin kerta-annoshoitoon vain erikoislääkärin valvonnassa. Valmisteen kuvaus: Diapam 2 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Koska diatsepaamin vaikutuksessa on suuria yksilöllisiä vaihteluita, on suositeltavaa aloittaa hoito pienellä annoksella, jota voidaan tarpeen mukaan suurentaa.

Diatsepaamin eliminaatiota voivat hidastaa ehkäisytabletit, disulfiraami, fluvoksamiini, propranololi, metoprololi, siprofloksasiini, erytromysiini, simetidiini, omepratsoli ja isoniatsidi. Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Pediatriset potilaat Diatsepaamia ei pidä antaa lapsille ilman huolellista arviota lääkityksen tarpeesta; hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. Fyysisen riippuvuuden kehityttyä hoidon äkillinen keskeyttäminen aiheuttaa vieroitusoireita, joita ovat mm. Ne ovat annoksesta riippuvia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Apuaineet Diapam 2 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 86 mg, 83 mg ja 78 mg. Kaikki oikeudet pidätetään. Täydellinen apuaineluettelo, ks. Annostus ja antotapa Annostus Yleensä 2—5 mg, sairaalahoidossa 5—10 mg, suun kautta kolmesti vuorokaudessa.

Muuten hoito on oireenmukainen. Diatsepaami läpäisee istukan. Suoliston motiliteettia hidastavat aineet, kuten morfiini ja petidiini, hidastavat diatsepaamin imeytymistä, kun taas motiliteettia kiihdyttävät aineet, kuten metoklopramidi ja sisapridi, nopeuttavat imeytymistä. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita ks. Bentsodiatsepiinien käyttö saattaa aiheuttaa paradoksaalisia reaktioita, kuten rauhattomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, painajaisunia, hallusinaatioita ja psykooseja. Jos hoito katsotaan välttämättömäksi, on käytettävä pienintä tehokasta annosta ja pyrittävä lääkkeettömään jaksoon juuri ennen synnytystä. Bentsodiatsepiineja tulisi määrätä erityisen varovaisesti potilaille, joilla on esiintynyt alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Hengityslama voidaan kumota flumatseniililla aluksi 0,2—0,3 mg i. Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Diapam 10 mg hinta katukaupassa

Muuten hoito on oireenmukainen. Diatsepaami voi hidastaa digoksiinin erittymistä. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. Oireita voivat olla myös mielialan vaihtelut, unihäiriöt sekä levottomuus. Diatsepaamin tarkkavaisuutta heikentävä vaikutus tulee voimakkaimmin esiin hoidon alussa, jolloin esimerkiksi ajamista on erityisesti syytä välttää. Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Näiden riskien vuoksi sedatiivisia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja ja vastaavanlaisia lääkkeitä, kuten Diapam-valmistetta, voidaan määrätä samanaikaisesti opioidien kanssa vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi. Diapam-valmisteen ja opioidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta.

Riippuvuuden kehittymisen riski kasvaa annoksen suurentuessa ja hoitoajan pitkittyessä. Hoidon tulisi kestää korkeintaan 8—12 viikkoa, johon sisältyy lääkityksen asteittainen lopettaminen. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 20—90 minuutissa suun kautta annosteltaessa. Annostus eri tilanteissa Unettomuus: 2—10 mg, vanhuksilla 2—5 mg, iltaisin. Se läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Diatsepaamin käyttöön on syytä suhtautua pidättyvästi masennuksessa itsemurhariski. Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä.

Diatsepaamin hypnoottiselle vaikutukselle saattaa muutaman viikon jatkuvan käytön jälkeen kehittyä toleranssi, joka johtaa tehon osittaiseen laskuun. Alkoholin vieroitusoireiden kyllästyshoidon jälkeen autolla ajoa ja muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää viiden vuorokauden ajan. Diatsepaamin ja muiden bentsodiatsepiinien tavallisin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi liittyä ataksiaa, sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Pienet pitoisuudet vaikuttavat lähinnä anksiolyyttisesti, pitoisuuden noustessa ilmaantuvat myös kouristuksia estävä vaikutus, sedaatio, amnesia, lihaksia relaksoiva vaikutus, hypnoottinen vaikutus ja anestesia. Lääkitystä ei tule jatkaa tätä pidempään ilman tilanteen uudelleenarviointia. Ulkonäkö 2 mg ja 5 mg tabl. Bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä on raportoitu. Kofeiini, teofylliini ja tupakkatuotteet heikentävät diatsepaamin terapeuttista vaikutusta. Hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt.

Hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt. On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Hengityslama voidaan kumota flumatseniililla aluksi 0,2—0,3 mg i. Diapam 5 mg: 10, 30 ja tablettia. Diatsepaami eliminoituu tavanomaista hitaammin maksan vajaatoimintaa sairastavilla ja vanhuksilla. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Hoidon äkillinen lopettaminen voi myös ohimenevästi pahentaa unettomuutta ja ahdistuneisuutta rebound-ilmiö. Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Ge sex Author - Sakree

Hoidon alussa potilaalle tulisi kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja että annostusta pienennetään asteittain. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita ks. Farmakokinetiikka Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti ruoansulatuskanavasta, eikä sillä ole merkittävää ensikierron aineenvaihduntaa. Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Diatsepaamia ei suositella käytettäväksi raskauden etenkään ensimmäisen kolmanneksen aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Amnesia Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, joka ilmenee yleensä vasta useita tunteja lääkkeenoton jälkeen. Vanhuksilla diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti. Diatsepaamin käyttöön on syytä suhtautua pidättyvästi masennuksessa itsemurhariski. Flumatseniilin vaikutus on melko lyhyt 15— min , ja lisäannoksia voidaan antaa, mikäli hengityslama jälleen ilmaantuu.

821 Comments

Sunshine N.Reply

Pixie cut langes gesicht

Diamond R.Reply

Spruch mama

Vanessa V.Reply

Play anime hentai games

Mercedes D.Reply

Strickanleitung fur loop schal

Tara T.Reply

Was tun gegen extreme augenringe

Nina L.Reply

Sexy video 3gp

Cherrie R.Reply

Vegetarische gerichte schnell und einfach

Kaiya L.Reply

Adult video streaming app

Mia B.Reply

Very hot sex in room

TogalReply

Oberschenkel lucke

Mary D.Reply

Andie valentino pictures

Allaura S.Reply

Raven futa game

Oral A.Reply

Pornhub brazzers

ManaraReply

Dicker schwanz im schlaf.gefickt

Dee S.Reply

Sex cum hot

Aviva R.Reply

Shar pei videos

Erika K.Reply

Yoruichi bondage

Alexis O.Reply

Frog dares game

Danielle D.Reply

Zac efron oberkorper

Nevaeh L.Reply

Humplex flash games

FeshoReply

Funny sexy yoga

Miki U.Reply

Selena gomez sexy pussy

YozshukoraReply

Geisterhaus erotikfilm vox

Sade R.Reply

Jake steed freaks whoes and flows

London S.Reply

Sexy white ass porn

Michelle B.Reply

3d fick

Britney Y.Reply

Atk tube

Nychole M.Reply

Mature nl videos

Dors F.Reply

Ao fick parkplatze schleswig holstein

Eloa L.Reply

Beeg best porn

Stasya B.Reply

Game laser cannon 2

Jesse L. J.Reply

Sonic hentai images

Paris B.Reply

Geile frauen im stringtanga

Jodie E.Reply

Chubby frau nackt

Reagan C.Reply

Auf dem schwanz reiten

Anna K.Reply

Mom gangbanged and dp fucked

Mika M.Reply

Victoria secret essen

Ashley S.Reply

Momsbangsteens com

Raquel A.Reply

Porn tube kiss

TataxeReply

Junge deutsche beim porno

Stephanee L.Reply

Best hentai in the world

Sayaka F.Reply

Dicke schwanze bumsen

GugarReply

First big dick

KaziranReply

Italien essen und trinken

Paris M.Reply

Janet kener

Leave A Message